Organizacja zespołu klasowego

Na jednej z pierwszych godzin wychowawczych warto porozmawiać  z uczniami o strukturze organizacyjnej klasy. Moja propozycja sprawdza się w klasach młodszych i starszych. Podział obowiązków i wybory należy przeprowadzić  tydzień po omówieniu całej struktury. Każdy może  się zastanowić, co mu w podanej propozycji odpowiada najbardziej.

Struktura organizacyjna klasy – moja propozycja:

Przewodniczący zespołu klasowego

To osoba przede wszystkim kontaktowa, kulturalna, godnie reprezentująca klasę, reagująca na uwagi i propozycje koleżanek, kolegów; przewodniczący reprezentuje zespół klasowy na zebraniach samorządu uczniowskiego, przekazuje komunikaty, sprawdza na tablicach informacje dotyczące np. zastępstw w danym dniu i informuje o zmianach cały zespół;

Zastępca przewodniczącego (1-2 osoby),

Podobnie jak przewodniczący, są to klasowe osobowości , osoby, które współpracują  z przewodniczącym i zespołem klasowym, wymieniają się z przewodniczącym zadaniami;

Skarbnik

To osoba budząca zaufanie, która prowadzi klasowe finanse. Wszystkie wpływy i wydatki odnotowuje w zeszycie, a na koniec każdego miesiąca i semestru przedstawia bilans wpłat i wypłat.

 Grupy zadaniowe

Tworzą je wszyscy pozostali uczniowie (liczba uczniów tworzących grupy uzależniona od liczby uczniów tworzących klasę; na czele każdej grupy stoi grupowy);

Grupowy

Uczeń odpowiedzialny za prace określonej grupy; dba, by zadania zostały dobrze wykonane. W każdej grupie jednemu uczniowi przydziela się jedno zadanie. Grupowi, gdy zachodzi potrzeba, włączają się w pracę grupy,  a także zastępują nieobecnych. Na koniec każdego miesiąca grupowi zdają sprawozdanie z działalności swojej grupy.

Grupa porządkowa (4 osoby)

Zespół tworzą dwie pary osób, co tydzień jedna z par pełni dyżur; po każdej lekcji dbają o pozostawienie porządku. Sprawdzają, czy nie ma na podłodze śmieci, czy krzesła są zasunięte, a tablica czysta. Jeśli zdarzy się, że ktoś nie zostawił po sobie porządku, sprzątają to i zgłaszają ten fakt grupowemu,  który w sposób kulturalny zwraca danej osobie uwagę. Jeśli to nie odniesie skutku, problem trzeba omówić na godzinie wychowawczej.

W sali stałej dla zespołu klasowego, dwie osoby wyznaczone są do regularnego podlewania kwiatów.

Cele powołania grupy porządkowej

 • wyrabianie odpowiedzialności za ściśle określone zadania związane z funkcjonowaniem klasy i przebiegiem lekcji
 • zapobieganie postawom wyrażającym brak szacunku do mienia szkolnego

Grupa kulturalna (2-4 osoby)

Odpowiada za kontakty z ciekawymi ludźmi i przygotowuje informacje o ciekawych wydarzeniach (repertuar kina, teatru, koncerty…) w danej miejscowości i okolicy. Współorganizują (z rodzicami, wychowawcą) wycieczki klasowe.

Cele powołania grupy kulturalnej:

 • położenie nacisku na ogromną rolę kultury w życiu młodego człowieka
 • zwracanie uwagi na bliskość interesujących i inspirujących ludzi, wydarzeń w których warto wziąć udział, miejsc, które warto odwiedzić/zobaczyć

Grupa redakcyjna (6-8 osób)

Zespół troszczy się o wystrój klasy. Przynajmniej raz w miesiącu zmienia tematykę gazetki klasowej. Gazetka to wizytówka klasy, więc zespół dba o staranne wykonanie i inspirującą tematykę.

Cele powołania grupy redakcyjnej:

 • wyrabianie umiejętności przekazu niewerbalnego; kreatywne, niekonwencjonalne wyrażanie siebie, swoich emocji, przemyśleń, wizji
 • wyzwolenie swojej odwagi polegającej na publicznym uzewnętrznianiu się
 • prowokowanie krytycznego patrzenia na siebie i innych (poznawanie się sprzyja integracji!)
 • pobudzanie do refleksji, dyskusji

Grupa koleżeńska (4-6 osób)

Zespół opracowuje różne dokumenty klasowe, laurki okazyjne, kalendarz klasowy, typuje kandydatów do nagrody lub kary, wskazuje, kto potrzebuje pomocy, a także organizuje taką pomoc.

Cele powołania grupy koleżeńskiej:

 • zacieśnianie więzi, troska o pozytywne postrzeganie siebie nawzajem
 • budowanie dobrej opinii o zespole w oczach nauczycieli, a także koleżanek i kolegów z innych klas
 • wyrabianie przyjaznych i życzliwych postaw, uświadomienie sobie roli serdeczności w codziennych kontaktach

 

Moja propozycja organizacji zespołu klasowego ułatwia pracę nauczycielowi, wyrabia odpowiedzialność w młodych ludziach, ale też buduje koleżeństwo. Ponadto poprzez wywiązanie się z powierzonych zadań, każdy uczeń dostaje szansę zaistnienia.

Uczniowie mają tego świadomość, wiedzą, że pomagając sobie wzajemnie, są sobie potrzebni.

Jeśli zespół proponował wyjście na wystawę malarską, to zadanie było zaliczone dopiero wtedy, gdy wycieczka (po lekcjach  – zawsze z moim udziałem) się odbyła. Zatem oprócz tego, że uczniowie coś zobaczyli, poznali i przeżyli, dodatkowo zdawali sobie sprawę z tego, że pomogli koleżankom i kolegom wykonać zadanie.

Jeśli podczas lekcji klasa narozrabiała, w zanadrzu zawsze była laurka z przeprosinami, co niewątpliwie poprawiało atmosferę i budowało lepsze relacje.

Kalendarz nie pozwoli zapomnieć o niczyich urodzinach i skłania do złożenia życzeń, wymiany serdeczności.

W mojej opinii, ważna jest obecność wychowawcy we wszystkich tych działaniach – w zależności od sytuacji i kontekstu – albo jako obserwator, albo jako uczestnik. W razie konieczności, wychowawca służy radą i pomocą.

Po zakończeniu semestru uczniowie mogą rotacyjnie przechodzić do innych grup, by każdy miał szansę uczestniczyć we wszystkich rodzajach zadań. Odbywa się to przy nadzorze wychowawcy, który  dba o to, by rotacja i zmiana grup odbywały się prawidłowo.

I jeszcze jedno. Należy być otwartym na działania spontaniczne! Od samego początku tworzenia się klasy, warto podkreślić, że każdy plan można wzbogacić o nieprzewidziane akcje, które wzbgacą życie klasy. Warto zachęcać uczniów do wychodzenia z inicjatywą, a wszelkie pomysły powinny być przyjmowane z otwartością i entuzjazmem pozostałych. Spontaniczność sprzyja rozwojowi klasy, zacieśnianiu się więzi pomiędzy uczniami i uczy bycia kreatywnym i elastycznym.

Dodaj komentarz